نماکاران - گروه صنعتی نماکاران | you dream,we create. نماکاران
7
rtl,home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,bridge-core-1.0.6,,qode-page-loading-effect-enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

گروه صنعتی نماکاران

گروه صنعتی نماکاران مجموعـه‌های اسـت کـه بـا نـگاه فراتخصصـی بـه هنـر معمـاری در سـال 1386 تاسـیس شـده و در همیـن مـدت کوتاه توانسـت با ارائه مشـاوره، طراحـی و اجرای پروژه‌های مختلـف سـاخت نمـای سـاختمان خدمـات ارزنـده و درخورتوجهی را به مشـتریان خود ارائـه کنـد.  گروه صنعتی نماکاران بـا بهره‌گیری از دانـش روز و بـا قابلیـت طراحـی و اجـرای نماهـای مـدرن از جملـه کرتیـن وال، اسـپایدر و سـرامیک بهتریـن راه‌ حل‌ها را در سـطح اسـتانداردهای جهانـی بـه مشـتریان خـود عرضه مـی نماید.

ایـن شـرکت کـه از نخسـتین روزهای تاسـیس در پـی آن بود که ضمـن بهره‌گیـری از دانش روز دنیـا بـا معیارهایـی در حـد اسـتانداردهای جهانـی فعالیـت کنـد با امضـای یک توافقنامۀ رسـمی بـا یکـی از معتبرتریـن نامهـای ایـن صنعـت در خاورمیانـه یعنـی مجموعـه هلدینـگ چوهـادار اوغلــوی ترکیــه همکاری‌هایــش را آغــاز کــرده و بــه عنــوان نماینــدۀ رســمی آن، پروژه‌هــای ارزشـمندی را اجـرا مـی نمایـد.

پروژه‌ها

بیمارستان آتیه

40,000 متر مربع کرتین وال یونیتایز،استیک

ساختمان بورس تهران

25,000 متر مربع کرتین وال، لوور آلومینیومی، اسکای لایت

هتل ایران مال

100,000 متر مربع کرتین وال، سرامیک، پنجره کشویی، نرده

بیمه رازی

20,000 متر مربع کرتین وال یونیتایز

میکا ناتس

7,000 متر مربع کرتین وال یونیتایز

باغ ایرانی

22,000 متر مربع کرتین وال و پنجره کشویی

کرمان موتور

5,000 متر مربع کرتین وال استیک و یونیتایز

اداره گاز

7,200 متر مربع کرتین وال یونیتایز

ساختمان اداری تابان

1,700 متر مربع کرتین وال یونیتایز

برج های دوقلوی مهسا 16,000 متر مربع، کرتین وال

روزهای باقیمانده0%

پیشرفت پروژه0%

بیمارستان آتیه 40,000 متر مربع، یونیتایز استیک

روزهای باقیمانده0%

پیشرفت پروژه0%