اخبار عمومی

ایونت جایزه معمار هر ساله با هدف معرفی و حمایت از معماران جوان و شرکت های مهندسی نوپا برگزار می شود. گروه صنعتی نماکاران با حضور و حمایت مالی از مراسم جایزه معمار گامی مهم در جهت ایده های پیشرو، تعالی بخش و سرمشق ساز...