شرکای تجاری - گروه صنعتی نماکاران
503
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-503,bridge-core-1.0.6,,qode-page-loading-effect-enabled,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

شرکای تجاری

گروه صنعتی نماکاران شرکتی بین المللی ست که با نگرش فوق تخصصی به هنر معماری و توجه به معیارهای جهانی در این عرصه بنیان نهاده شده و در کنار شرکای حرفه‌ای خود توانایی اجرای انواع پروژه‌های ساختمانی در کشورهای مختلف را داراست. مفهوم مشارکت در گروه نماکاران یک رابطۀ بلندمدت، پایدار، سودآور و افتخارآفرین برای طرفین است.

روابـط تجـاری ایـن مجموعـه بـا کشـورهایی چـون ایتالیـا، آلمـان، ترکیـه، سـوئیس، ژاپـن و بلژیـک مـا را بـرآن داشـته کـه محصولاتمان عـلاوه بـر کیفیـت همیشـگی بـا حفـظ اسـتانداردهای جهانی تولید شـوند.
دیـدگاه مجموعـه نمـاکاران و تاکیـد ایـن مجموعـه بـر ضـرورت همـکاری دوجانبـه و روابـط حرفـه‌ای و پایـدار موجب شـده تا شـرکتهای زیـادی در مسـیر طراحـی و اجـرای پروژه‌هـای باکیفیـت بالا و ارزشـمند در شـبکۀ گسـتردۀ جهانـی بـا آن همراه شـوند.

شرکای بین المللی

هم اکنون شرکت نماکاران اجرای چندین پروژه مطرح در سطح کشور را در کارنامه خود داشته و جزو یکی از برندهای رده اول در این صنعت محسوب می شود. همچنین به جهت قرارگیری در ردیف شرکت های پیشتاز و بالا بردن کیفیت خدمات رسانی بهتر، برای اولین بار در این صنعت، موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت از شرکت NORD TUV آلمان گردیده است.

گروه صنعتی نماکاران در سال 1386 با هدف مشاوره، طراحی و اجرای نماهای مدرن از جمله کرتین وال، اسپایدر و سرامیک تاسیس گردیده و با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا شروع به فعالیت نمود. این شرکت به منظور تامین و بهره گیری از دانش فنی روز دنیا همکاری خود با هلدینگ چوهاداراوغلو ترکیه، که یکی از پیشتازان این صنعت در سطح خاورمیانه می باشد، آغاز نمود و موفق به اخذ نمایندگی انحصاری مجموعه چوهاداراوغلو در ایران شد.

گروه صنعتی نماکاران در ســال 1386 بــا هـــدف مشــاوره، طراحــی و اجــرای نماهــای مـــدرن از جملــه کرتیــن وال، اســپایدر و ســرامیک تاســیس گردیــده و بــا تکیــه بــر تکنولــوژی روز دنیــا شــروع بــه فعالیــت نمــود. ایــن شــرکت بــه منظــور تامیـــن و بهـــره گیـــری از دانـــش فنـــی روز دنیــا همــکاری خـــود بــا هلدینـــگ چوهاداراوغلــو ترکیــه، کــه یکـــی از پیشــتازان ایـــن صنعـــت در ســـطح خاورمیانــه مــی باشــد، آغــاز نمــود و موفــق بــه اخـــذ نمایندگــی انحصــاری مجموعــه چوهاداراوغلــو در ایــران شــد.

شـرکت های گروه صنعتی نماکاران

گروه صنعتی نماکاران با هدف بهبود کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشاوران و معماران داخلی اقدام به تاسیس مجموعه آرتا بنا بوم نمود که خدماتی اعم از تهیه و اجراي پارتیشن‌هاي اداري، درب هاي مخفی ، درب و فریم آلومینیومی، قرنیز‌‌هاي آلومینیومی و هند ریل هاي شیشه‌اي ارائه می‌نماید.

شرکت نماکاران آرکا نوین به عنوان عضوی از گروه صنعتی نماکاران، با هدف حضور در بازار پروژه‌های خاص و لوکس ساختمانی در سال 1397 تاسیس گردید و از سال 1399 همکاری خود را به عنوان نمایندگی فروش، ساخت و اجرای شرکت های اروپایی آغاز نموده است.

شرکت نماکاران جام گستر به عنوان یکی از شرکت هاي گروه صنعتی نماکاران فعالیت خود را از سال 1386 آغاز نموده و از سال 1398 به منظور حضور در بین برند هاي داخلی و حمایت از تولید ملی در صنعت نماهاي مدرن به کار خود ادامه میدهد. پروفیل هاي اختصاصی این شرکت در کشور هاي اروپایی طراحی, و با برند VOLKAN تولید و اجرا می گردند.