پنجره بازشو غیر ترمال

در و پنجره های آلومینیومی که به عنوان یکی از عوامل مهم در ساختمان های مسکونی و تجاری می باشد، می تواند ضمن دارا بودن عملکرد معمول خود که انتقال نور و هوای تازه به داخل ساختمان است، مانعی برای ورود هوای گرم در تابستان و هوای سرد در زمستان و همچنین نفوذ آب باران نیز باشد. بر این اساس می توان گفت که در و پنجره های آلومینیومی می توانند نقش عملکردی مهمی درجهت ایجاد یک فیلتر در میان فضای داخل و خارج بنا با توجه به شرایط افراد و محیط ایفا نمایند.