لوور و نورگیر ها

نمای لوور در نمای شیشه ای ساختمان ها نوعی تابش بند هستند که به صورت منقطع در نمای ساختمان ها به کار برده می شوند و دید را از بیرون ساختمان به سمت داخل محدود می سازند و شدت تابش آفتاب را کاهش می دهند و برای مهندسین معمار این امکان را فراهم می سازند تا نمای ساختمان را زیباتر طراحی نمایند که امروزه در ابعاد مختلف و به حالت های افقی و عمودی در نمای ساختمان ها نصب می شوند.

لوورها امکان استفاده حداکثری از نور طبیعی در طول روز و به حداقل رساندن مصرف انرژی را ممکن می سازند.